• flaga UE

Projekty unijne

Internacjonalizacja produktów marki 4Nature na rynkach duńskim i holenderskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie: 1.2 Internacjonalizacja MŚP

 • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Nr wniosku o dofinansowanie:POPW.01.02.00-06-0063/21
 • Data podpisania umowy: 15.12.2021 r.
 • Wartość projektu: 499 748.40 zł
 • Kwota dofinansowania: 324 632.00 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.08.2021 r.
 • Zakończenie realizacji projektu: 31.07.2023 r.

O projekcie:

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja firmy 4Nature System – Wertykalni w zakresie produktów: 4Nature Smart Green oraz zielonych ścian 4Nature Wall na rynek Danii oraz Holandii. Wdrożenie sprzedaży zagranicznej w wyżej wymienionych krajach pozwoli na dalszy rozwój oferowanych produktów, wzrost rozpoznawalności marki 4Nature w Europie, a przede wszystkim wzrost rentowności i poziomu sprzedaży produktów firmy. Celem projektu jest przygotowanie firmy 4NatureSystem - Wertykalni Sp. z o. o. do sprzedaży produktów w postaci zielonych mebli i zielonych ścian opartych na ogrodach wertykalnych z systemem automatycznego nawadniania roślin, na rynkach Danii i Holandii. W dłuższej perspektywie czasowej internacjonalizacja pozwoli na wzrost zatrudnienia oraz rozwój oddziału firmy na terenie Polski Wschodniej. Projekt obejmuje koszty zakupu sprzętu multimedialnego, zakup komputerów umożliwiających projektowanie zielonych ścian, przygotowanie materiałów promocyjnych, wykonanie badań ogniowych dla produktów oraz testów sterownika na potrzeby ich internacjonalizacji, zakup dostępu do bazy duńskich firm, opracowanie wirtualnego konfiguratora mebli dla klientów, udział firmy z ofertą swoich produktów na targach ARCHITECT@WORK w Rotterdamie (2022) oraz Building Green w Danii (2022).

 


Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego - etap inwestycyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: Bony na innowacje dla MŚP – Etap II

    • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-06-0025/19
    • Data podpisania umowy: 03.12.2019 r.
    • Wartość projektu: 594 885,72 zł
    • Kwota dofinansowania: 338 495,94 zł
    • Rozpoczęcie realizacji projektu: 04.11.2019 r.
    • Zakończenie realizacji projektu: 29.12.2020 r.

O projekcie:

Celem projektu było wdrożenie na rynek innowacji produktowej w postaci modułów z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego, których projekt opracowano w etapie usługowym. Wdrożenie produktu było możliwe dzięki zakupowi środków trwałych na potrzeby nowego zakładu firmy, w którym prowadzone będą prace montażowe ogrodów wertykalnych w oparciu o wyprodukowane wcześniej dzięki zakupionym i zoptymalizowanym formom, moduły. Celami długofalowymi przedmiotowego wdrożenia będą:
- zwiększenie konkurencyjności produktów firmy dzięki odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby konsumentów w zakresie zielonych technologii (wdrożeniu opracowanych modułów), jak również potencjalnie niższym cenom ofertowym (dzięki produkcji modułów w oparciu o własne formy),
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów firmy w postaci ogrodów wertykalnych oraz gotowych modułów, dzięki utworzeniu nowego zakładu służącego do jednoczesnego montażu/przygotowania większej ilości produktów.


FUNDUSZ SIMPACT FUND – WSPARCIE INWESTYCYJNE DLA PROJEKTÓW B+R W RAMACH PIERWSZEGO W POLSCE FUNDUSZU SOCIAL IMPACT

Spółka 4NatureSystem - Wertykalni Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R „4Nature” w ramach projektu pn. „Fundusz Simpact Fund – wsparcie inwestycyjne dla projektów B+R w ramach pierwszego w Polsce Funduszu Social Impact”.

Wartość realizowanej przez nas części projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.

Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact ASI Fund Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

 


OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ORAZ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ZWIĄZANYCH Z MODUŁAMI Z WBUDOWANYM SYSTEMEM OGRODU WERTYKALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: Ochrona własności przemysłowej

 • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0012/19
 • Data podpisania umowy: 12.05.2020 r.
 • Wartość projektu: 404 424,50 zł
 • Kwota dofinansowania: 177 533,25 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.10.2019 r.
 • Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022 r.

O projekcie:

Projekt zakłada uzyskanie ochrony własności przemysłowej w zakresie rozwiązań technicznych oraz wzornictwa przemysłowego związanych z modułami z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego. Ochrona ta będzie zrealizowana poprzez zgłoszenie wynalazku w postaci wertykalnego systemu do uprawy roślin ozdobnych i użytkowych na terenie Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych, a także zgłoszenie 30 wzorów przemysłowych na obszar całej Unii Europejskiej. Projekt obejmuje koszty opłat urzędowych, pełnomocnika patentowego oraz niezbędnych tłumaczeń dokumentów.

 


INNOWACYJNY SYSTEM MEBLI DO PRZESTRZENI KOMERCYJNYCH Z WBUDOWANYM SYSTEMEM OGRODU WERTYKALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R
Działanie 2.1: „Sektorowe programy B+R”
Program sektorowy: „WoodINN”

 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0109/17
 • Data podpisania umowy: 27.12.2017 r.
 • Wartość projektu: 2 054 541,57 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 551 616,91 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2018
 • Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020

O projekcie:

Celem głównym projektu było stworzenie unikalnej linii mebli przeznaczonej do wnętrz komercyjnych, w tym biurowych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego i filtracji powietrza.
Przedmiotem projektu była realizacja prac przemysłowych, badań eksperymentalnych i rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnego produktu - systemu mebli z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego ze sterowaniem IT, który pozwoli na podniesienie jakości środowiska, w tym głównie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wprowadzenie roślinności do wnętrz oraz zastosowanie elementów filtrujących pozwala na redukcję zanieczyszczeń powietrza, nawilży je oraz będzie pozytywnie oddziaływać na ludzką psychikę. Rezultatem projektu jest nowy produkt - opracowana unikalna na skalę światową linia mebli do wnętrz komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodów wertykalnych. Jest to odpowiedź na stale spadającą ilość powierzchni pokrytej roślinnością głównie w miastach, wzrastającym. Produkty łączą funkcje użytkowe typowych mebli i ergonomiczne użytkowanie z dobroczynnym działaniem roślin na jakość powietrza.

 


INNOWACYJNE MOBILNE MODUŁY Z WBUDOWANYM SYSTEMEM OGRODU WERTYKALNEGO:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-14-0099/15
 • Data podpisania umowy: 21.10.2016 r.
 • Wartość projektu: 375 150,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 244 000,00 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.01.2017
 • Zakończenie realizacji projektu: 12.12.2017

O projekcie:

Celem projektu było opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu, projektów wzorniczych oraz metody marketingowej dot. ogrodów wertykalnych do wnętrz oraz na tarasy i balkony.
Przedmiotem projektu było opracowanie znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu, jakim jest mobilny ogród wertykalny - gotowy moduł z wbudowanym systemem nawadniania. Zakres projektu obejmował współpracę z dwoma instytucjami badawczymi. Współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego obejmowała opracowanie nowego projektu wzorniczego pod względem funkcjonalnym i wizualnym. Współpraca z Instytutem Ogrodnictwa miała na celu jak najlepsze dopracowanie parametrów uprawy roślin w systemie wertykalnym, zdobycie nowej wiedzy dotyczącej aspektów uprawy roślin w specyficznych warunkach w tym bezglebowych, parametrów zastosowanego podłoża i gatunków roślin oraz wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do opracowania produktu najwyższej jakości – bezpiecznego ogrodu wertykalnego o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka.

 


INTERNACJONALIZACJA MARKI WERTYKALNI.PL W ZAKRESIE SYSTEMÓW GOTOWYCH MODUŁÓW OGRODÓW WERTYKALNYCH:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2: ?Internacjonalizacja MŚP? Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

 • Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.03.02.02-14-6535/16
 • Data podpisania umowy: 11.07.2017 r.
 • Wartość projektu: 157 388,24 zł
 • Kwota dofinansowania: 62 128,13 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2017
 • Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2017

O projekcie:

Przedmiotem projektu była internacjonalizacja firmy Subito Advising, marki Wertykalni.pl w zakresie produktów: gotowych modułów ogrodów wertykalnych do wnętrz i na zewnątrz oraz wertykalnego systemu uprawy roślin użytkowych typu Urban farming dzięki wprowadzeniu nowego modelu biznesowego. Poprzez internacjonalizację swoich produktów firma zamierza zdywersyfikowała rodzaje grup odbiorców oraz rynki zbytu biorąc udział w międzynarodowych imprezach targowych w Niemczech oraz w Polsce. Poszerzenie rynku odbiorców w krajach bardziej zamożnych, w tym zwłaszcza na terenie Niemiec dało szanse rozwoju firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia, eksportu-sprzedaży i przychodu. Produkty, które będą przedmiotem eksportu były przygotowane w ramach współpracy B+R firmy z jednostkami naukowo-badawczymi: Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Pobierz aplikację:
app store
google play