Rozwijamy technologię i nowe produkty, aby tworzyć
zielone miejsca do życia i pracy

duże logo

 

Projekty unijne - Ogrody Wertykalne


 

FUNDUSZ SIMPACT FUND – WSPARCIE INWESTYCYJNE DLA PROJEKTÓW B+R W RAMACH PIERWSZEGO W POLSCE FUNDUSZU SOCIAL IMPACT

Spółka 4NatureSystem - Wertykalni Sp. z o.o. realizuje Projekt B+R „4Nature” w ramach projektu pn. „Fundusz Simpact Fund – wsparcie inwestycyjne dla projektów B+R w ramach pierwszego w Polsce Funduszu Social Impact”.

Wartość realizowanej przez nas części projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.

Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact ASI Fund Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

 


OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ORAZ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ZWIĄZANYCH Z MODUŁAMI Z WBUDOWANYM SYSTEMEM OGRODU WERTYKALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: Ochrona własności przemysłowej

 • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.04-14-0012/19
 • Data podpisania umowy: 12.05.2020 r.
 • Wartość projektu: 404 424,50 zł
 • Kwota dofinansowania: 177 533,25 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.10.2019 r.
 • Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2022 r.

O projekcie:

Projekt zakłada uzyskanie ochrony własności przemysłowej w zakresie rozwiązań technicznych oraz wzornictwa przemysłowego związanych z modułami z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego. Ochrona ta będzie zrealizowana poprzez zgłoszenie wynalazku w postaci wertykalnego systemu do uprawy roślin ozdobnych i użytkowych na terenie Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych, a także zgłoszenie 30 wzorów przemysłowych na obszar całej Unii Europejskiej. Projekt obejmuje koszty opłat urzędowych, pełnomocnika patentowego oraz niezbędnych tłumaczeń dokumentów.

 


INNOWACYJNY SYSTEM MEBLI DO PRZESTRZENI KOMERCYJNYCH Z WBUDOWANYM SYSTEMEM OGRODU WERTYKALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R
Działanie 2.1: „Sektorowe programy B+R”
Program sektorowy: „WoodINN”

 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0109/17
 • Data podpisania umowy: 27.12.2017 r.
 • Wartość projektu: 2 054 541,57 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 551 616,91 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2018
 • Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020

O projekcie:

Celem głównym projektu było stworzenie unikalnej linii mebli przeznaczonej do wnętrz komercyjnych, w tym biurowych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego i filtracji powietrza.
Przedmiotem projektu była realizacja prac przemysłowych, badań eksperymentalnych i rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnego produktu - systemu mebli z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego ze sterowaniem IT, który pozwoli na podniesienie jakości środowiska, w tym głównie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wprowadzenie roślinności do wnętrz oraz zastosowanie elementów filtrujących pozwala na redukcję zanieczyszczeń powietrza, nawilży je oraz będzie pozytywnie oddziaływać na ludzką psychikę. Rezultatem projektu jest nowy produkt - opracowana unikalna na skalę światową linia mebli do wnętrz komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodów wertykalnych. Jest to odpowiedź na stale spadającą ilość powierzchni pokrytej roślinnością głównie w miastach, wzrastającym. Produkty łączą funkcje użytkowe typowych mebli i ergonomiczne użytkowanie z dobroczynnym działaniem roślin na jakość powietrza.

 


 

Innowacyjne mobilne moduły z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego - etap inwestycyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: Bony na innowacje dla MŚP – Etap II

    • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
    • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-06-0025/19
    • Data podpisania umowy: 03.12.2019 r.
    • Wartość projektu: 594 885,72 zł
    • Kwota dofinansowania: 338 495,94 zł
    • Rozpoczęcie realizacji projektu: 04.11.2019 r.
    • Zakończenie realizacji projektu: 29.12.2020 r.
 
O PROJEKCIE:
Celem projektu było wdrożenie na rynek innowacji produktowej w postaci modułów z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego, których projekt opracowano w etapie usługowym. Wdrożenie produktu było możliwe dzięki zakupowi środków trwałych na potrzeby nowego zakładu firmy, w którym prowadzone będą prace montażowe ogrodów wertykalnych w oparciu o wyprodukowane wcześniej dzięki zakupionym i zoptymalizowanym formom, moduły. Celami długofalowymi przedmiotowego wdrożenia będą:
- zwiększenie konkurencyjności produktów firmy dzięki odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby konsumentów w zakresie zielonych technologii (wdrożeniu opracowanych modułów), jak również potencjalnie niższym cenom ofertowym (dzięki produkcji modułów w oparciu o własne formy),
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów firmy w postaci ogrodów wertykalnych oraz gotowych modułów, dzięki utworzeniu nowego zakładu służącego do jednoczesnego montażu/przygotowania większej ilości produktów.


 

INNOWACYJNE MOBILNE MODUŁY Z WBUDOWANYM SYSTEMEM OGRODU WERTYKALNEGO:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 • Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-14-0099/15
 • Data podpisania umowy: 21.10.2016 r.
 • Wartość projektu: 375 150,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 244 000,00 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 02.01.2017
 • Zakończenie realizacji projektu: 12.12.2017

O projekcie:

Celem projektu było opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu, projektów wzorniczych oraz metody marketingowej dot. ogrodów wertykalnych do wnętrz oraz na tarasy i balkony.
Przedmiotem projektu było opracowanie znacząco ulepszonego innowacyjnego produktu, jakim jest mobilny ogród wertykalny - gotowy moduł z wbudowanym systemem nawadniania. Zakres projektu obejmował współpracę z dwoma instytucjami badawczymi. Współpraca z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego obejmowała opracowanie nowego projektu wzorniczego pod względem funkcjonalnym i wizualnym. Współpraca z Instytutem Ogrodnictwa miała na celu jak najlepsze dopracowanie parametrów uprawy roślin w systemie wertykalnym, zdobycie nowej wiedzy dotyczącej aspektów uprawy roślin w specyficznych warunkach w tym bezglebowych, parametrów zastosowanego podłoża i gatunków roślin oraz wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do opracowania produktu najwyższej jakości – bezpiecznego ogrodu wertykalnego o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka.

 


 

INTERNACJONALIZACJA MARKI WERTYKALNI.PL W ZAKRESIE SYSTEMÓW GOTOWYCH MODUŁÓW OGRODÓW WERTYKALNYCH:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2: ?Internacjonalizacja MŚP? Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

 • Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Nr wniosku o dofinansowanie: RPMA.03.02.02-14-6535/16
 • Data podpisania umowy: 11.07.2017 r.
 • Wartość projektu: 157 388,24 zł
 • Kwota dofinansowania: 62 128,13 zł
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2017
 • Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2017

O projekcie:

Przedmiotem projektu była internacjonalizacja firmy Subito Advising, marki Wertykalni.pl w zakresie produktów: gotowych modułów ogrodów wertykalnych do wnętrz i na zewnątrz oraz wertykalnego systemu uprawy roślin użytkowych typu Urban farming dzięki wprowadzeniu nowego modelu biznesowego. Poprzez internacjonalizację swoich produktów firma zamierza zdywersyfikowała rodzaje grup odbiorców oraz rynki zbytu biorąc udział w międzynarodowych imprezach targowych w Niemczech oraz w Polsce. Poszerzenie rynku odbiorców w krajach bardziej zamożnych, w tym zwłaszcza na terenie Niemiec dało szanse rozwoju firmy poprzez zwiększenie zatrudnienia, eksportu-sprzedaży i przychodu. Produkty, które będą przedmiotem eksportu były przygotowane w ramach współpracy B+R firmy z jednostkami naukowo-badawczymi: Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 

 

 

Zaufali Nam


 

kimisushi
tetris logo
buromobel experte
business link
efinity
golabek fin
h_and_m
katalog2019
la beaute
level27
logo
matex
muzeum powstawnia warszawskiego
skanska